بیماری های یونجه (قسمت چهارم)

پوسیدگی قهوه ای ریشه

نام بیماری: پوسیدگی قهوه ای ریشه

نام انگلیسی: Rhizoctonia Root Rot

نام علمی: Rhizoctonia solani

به طور خلاصه

علائم

در بیماری پوسیدگی قهوه ای ریشه یونجه، گیاهچه ها می توانند بسیار مستعد ابتلا به این بیماری باشند و ممکن است به سرعت پژمرده شده و از بین بروند. ریشه های اصلی ممکن است شانکرهای قهوه ای تا سیاه را نشان دهند. شانکرهای مجزا به رنگ قهوه ای روشن، مشابه لکه های آنتراکنوز، می توانند از آلودگی ساقه های پایینی ایجاد شوند. برگ های روی ساقه های آلوده پژمرده و زرد می شوند و گاهی اوقات قرمز می شوند. در بوته های آلوده در محل طوقه وساقه های نزدیک سطح خاک، لکه های قرمز فرورفته که گاهی اوقات قرمز می شوند. در بوته های آلوده در محل طوقه و ساقه های نزدیک سطح خاک، لکه های قرمز فرورفته که گاهی به صورت قرمز تیره تا قهوه ای رنگ نیز در می آید دیده می شود. در موارد آلودگی شدید، به ویژه در آب و هوای گرم ومرطوب، برگ ها و شاخه ها پژمرده و خشک می شوند و سرانجام باعث مرگ گیاه می شوند.

علت ها

عامل پوسیدگی قهوه ای ریشه یونجه، قارچ Rhizoctonia solani است که انتشار جهانی دارد و به طور معمول رشد بهینه آن در دمای 25 تا 30 درجه سانتیگراد بوده و در دمای 35 درجه سانتیگراد رشد آن متوقف می شود. عامل بیماری به صورت سختینه در خاک و یا در مواد گیاهی دوام پیدا می کند و می تواند به صورت ساپروفیت بدون وجود میزبان نیز در خاک دوام داشته باشد. سختینه نامنظم قهوه ای تا تیره رنگ با قط کمتر از 5 میلیمتر سالها می تواند بقای خود در بیرون را حفظ کند. این بیماری بیشتر در دوره های با دمای بالا و رطوبت خاک بالا وجود دارد. آب آبیاری و باد در انتقال بیماری نقش دارند.

کنترل ارگانیک

تا کنون روش کنترلی بیولوژیک برای کنترل این بیماری گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. تاکنون قارچکش مناسب برای کنترل این بیماری توسط سازمان حفظ نباتات کشور مورد تایید قرار نگرفته است.

اقدامات پیشگیرانه

 

کرم برگخوار یونجه

نام بیماری: کرم برگخوار یونجه

نام انگلیسی: Orange Sulphur

نام علمی: Colias eurytheme

به طور خلاصه

علائم

لاروهای کوچک با تغذیه از هر دو طرف سمت برگ به گیاهان یونجه آسیب می رسانند و برگ های اسکلت دار باقی می مانند. لاروهای بزرگتر از انتهای برگ های کامل تغذیه می کنند. در مزارع یونجه، حشرات بالغ خیلی زود پس از چین برداری، روی رشد جدید تخم می گذراند و رشد لاروها می تواند به اندازه ای سریع باشد تا از چین های متوالی فرار کنند. لاروها در جمعیت زیاد معمولا در اواخر تابستان رخ داده که می تواند به اندازه ای سریع باشد تا از چین های متوالی فرار کنند. لاروها در جمعیت زیاد معمولا در اواخر تابستان رخ داده که می تواند خسارت قابل توجهی به محصول وارد کند. با این حال، اندازه جمعیت معمولا کمتر از آستانه اقتصادی است.

علت ها

لارو برگخوار یونجه مخملی و سبز رنگ است و لاروهای سن بالاتر، دو خط سفید رنگ در دو طرف بدن خود دارند. حشرات بالغ آن که به صورت پروانه های سفید تا زرد دیده می شوند، به یونجه زارهایی که ارتفاع بوته کمتر از 15 سانتیمتر دارند حمله می کنند. پروانه ها در گیاهان جوان تخم ریزی کرده و سه تا هفت روز بعد کرم ها از تخم بیرون آمده و به سرعت آغاز به تغذیه از برگ ها می کنند. لاروها در بیشینه رشد خود چهار سانتیمتر درازا خواهند داشت. با افزایش سن لاروی میزان آسیب و زیان وارد شده نیز بیشتر خواهد بود. این آفت چهار تا هفت نسل در سال تولید کرده که این مسئله به طور دقیق با زمان بندی برداشت یونجه هماهنگ و همزمان است.

کنترل ارگانیک

زنبورهای خانواده Ichneumonidae نیز مانند مگس های خانواده Tachinidae پارازیتوئیدهای کرم های برگخوار یونجه هستند. شکارچیان عمومی از جمله حشرات damsel bugs، حشرات big eyed bugs و عنکبوت ها، تخم ها و لاروهای برگخوار یونجه را مصرف می کنند. مهم ترین دشمنان طبیعی برگخوار یونجه، حشرات بیماری زا و زنبورهای انگلی از جمله  Trichogramma semifumatum و Cotesia medicaginus هستند. C. Medicaginis تخم های خود را در لاروهای سن اولیه برگخوار یونجه قرار می دد. سپس لارو زنبور محتویات بدن لاروهای برگخوار یونجه را مصرف می کند. پاتوژن های طبیعی کرم برگخوار یونجه شامل باکتری Bacillus thuringiensis و یک ویروس هستند. حشره کش های حاوی باکتری Bacillus thuringiensis می تواند کرم برگخوار یونجه را بخوبی کنترل کنند و هیچ تاثیر منفی بر حشرات مفید ندارد.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. سموم  حشره کش دیازینون 60% به میزان 1 تا 1.5 در هزار و مالاتیون 57% به میزان 1 تا 1.5 در هزار برای کنترل کرم برگخوار یونجه مناسب می باشند.

اقدامات پیشگیرانه