آموزش مقدار مصرف

برای درختان بصورت چالکود و برای سایر محصولات زراعی بصورت نواری یا پخش سطحی استفاده گردد. فارم کود از نظر بهداشتی و زیست محیطی ایمن می باشد اما برای اثربخشی بهتر در خاک، توصیه می گردد کود زیر خاک قرار گیرد و پس از کود دهی آبیاری انجام شود. دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت نگهداری شود.

 

محصول

مقدار مصرف(کیلوگرم در هکتار)

کدو

۱۵۰۰ - ۱۰۰۰

آفتابگردان و کدو

۱۵۰۰ - ۱۰۰۰

گوجه فرنگی

۱۵۰۰ - ۱۲۰۰

سیب زمینی

۲۵۰۰ - ۱۷۰۰

توت فرنگی

۲۰۰۰ - ۱۵۰۰

کلزا

۱۵۰۰ - ۱۰۰۰

یونجه

۷۰۰ - ۵۰۰

پسته و زیتون

۲۵۰۰ - ۱۸۰۰

درختان میوه

از یک تا پنج سال،به ازای هر سال سن درخت ۱ کیلوگرم

برای درختان بیش از پنج سال ۵ کیلوگرم

گلخانه

۱ تا ۵/۱ کیلوگرم برای هر متر مربع