بیماری های ذرت بخش 2

نام بیماری: زیپی شدن ذرت

نام انگلیسی: Zipper Ear

نام علمی: Zipper Ear

به طور خلاصه

علائم

در این نوع بیماری چند ردیف دانه یا قسمت هایی از ردیف دانه به علت سقط بذر از بین می روند. بلال های زیپی شکل اغلب بدفرم بوده و دارای خمیدگی به علت رشد افتراقی دانه ها در طول ذرت می شوند.

علت ها

دلایل تشکیل بلال های زیپی شکل ناشناخته می باشد، ولی تشکیل این نوع بلال ها در شرایط تنش خشکی، تراکم بالای بوته و از بین رفتن برگ ها بعد از گرده افشانی افزایش می یابد. همچنین از آنجایی که قسمت زیپی شکل بلال موقع تشکیل همواره رو به پایین می باشد به نظر می رسد که کاکل در این قسمت بوسیله سایر کاکل ها پوشیده شده و قادر به دریافت دانه گرده نباشند.

کنترل ارگانیک

تا کنون روش کنترل بیولوژیک برای این بیماری گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید.

اقدامات پیشگیرانه

 

نام بیماری: دانه بندی ضعیف

نام انگلیسی: Poor Kernel Set

نام علمی: Poor Kernel Set

به طور خلاصه

علائم

در این عارضه، تعداد خیلی کمی دانه برروی چوب بلال تشکیل می شود.

علت ها

دانه بندی ضعیف به عدم گرده افشانی، لقاح ناموفق نسبت داده می شود. گرده افشانی ضعیف یا عدم لقاح می توانند به دلیل تنش گرمایی و عدم تامین آب کافی در زمان گلدهی حادث گردد. عوامل دیگری نیز مانند استفاده از علف کش ها، کمبود عناصر غذایی (نیتروژن و فسفر) و تغذیه حشرات هستند که می توانند تاثیر مشابه ای بر بروز این ناهنجاری داشته باشند. به طور کلی هر نوع تنش زنده و یا غیر زنده که بر روی دانه گرده یا نمو ابریشم و خروج آنها از غلاف ذرت تاثیر گذار باشد و باعث عدم تداخل گرده افشانی و نمو ابریشم شود می تواند مشکلات تلقیح و دانه بندی ضعیف را ایجاد کند.

کنترل ارگانیک

تا کنون روش کنترل بیولوژیک برای این عارضه گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

آزمون خاک و تامین مواد غذایی گیاه توسط کودهای شیمیایی در حد کفایت گیاه می تواند در کنترل این عارضه موثر باشد.

اقدامات پیشگیرانه

 

نام بیماری: سیاهک خوشه ذرت

نام انگلیسی: Head Smut

نام علمی: Sphacelotheca reiliana

به طور خلاصه

علائم

علائم اولیه بیماری سیاهک خوشه ذرت در اواخر رشد گیاه، زمانی که گل آذین نر و بلال ظاهر می شوند، پدید می آیند. کاکل ذرت ممکن است بطور کامل توسط توده پودری تیره رنگ قارچ پوشیده شود. یک سری ساختارهای برگ مانند و غیرمعمولی ممکن است بر روی گل آذین نر و بلال ظاهر شود. بلال های آلوده، گردتر از بلال های سالم به نظر می رسند و بطور کامل با توده پودری قارچ پر می شوند. توده به هم پیچیده از نوارهای آوندی که از بافت های سخت گیاهی هستند با توده های اسپورهای قارچ مخلوط می شوند. ابریشم ذرت (کاکل) یا دانه ها در بلال تشکیل نمی شود. شاخه دهی زیاد نیز از علائم ثانویه این بیماری شناخته می شود.

علت ها

قارچ Sphacelotheca reiliana عامل بیماری سیاهک خوشه ذرت بوده و می تواند به شکل اسپور در داخل خاک برای چندین سال بقا یابد. این قارچ به شکل منحصر به فردی از طریق ریشه ها به درون گیاه وارد می شود. این بیماری از طریق اسپورها، برخی از گیاهان مزرعه را بخصوص در مرحله گیاهچه ای آلوده می کند. سپس این قارچ درون تمام بخش های گیاه شامل گل آذین نر و بلال رشد می کند. بیماری سیاهک پنهان کل گل آذین نر را مصرف می کند و گاهی اوقات بطور کامل جایگزین همه دانه های خوشه می شود. انتقال آلودگی از یک مزرعه به مزرعه دیگر از طریق تجهیزات آلوده صورت می گیرد. رطوبت پایین خاک، هوای گرم (21 تا 27 درجه سانتیگراد) و کمبود عناصر غذایی شرایط ایده آلی را برای این بیماری و پیشرفت آن فراهم می کند. تاکنون روش مدیریتی موثر برای کنترل این بیماری در مزارع آلوده شناخته نشده است.

کنترل ارگانیک

سوسک های تغذیه کننده از قارچ ها می توانند به عنوان عوامل کنترل کننده بیولوژیک این بیماری مورد استفاده قرار گیرند. ضدعفونی بذور با استفاده از ترشحات باکتری باسیلوس مگاتریوم نیز می تواند به کاهش بروز بیماری کمک کند.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. زمانی که بیماری سیاهک خوشه در ذرت اتفاق می افتد، روش موثری برای کاهش یا حذف آلودگی در آن گیاه وجود ندارد، بنابراین کاربرد روش های پیشگیری از بروز بیماری بسیار مهم است. ضدعفونی بذور با قارچکش کاربوکسین تیرام 75% از آلوده شدن گیاهان به بیماری سیاهک خوشه پیشگیری می کند.

اقدامات پیشگیرانه