محاسبه مقدار کود توصیه شده در هکتار در روش محلول پاشی

محاسبه مقدار کود توصیه شده در هکتار: در کلیه کودها اعم از مایع و جامد مقدار عناصر غذایی آنها بایستی براساس درصد مشخص شود. مثلا وقتی سولفات روی 24 درصد گفته می شود. یعنی این کود 24 درصد روی دارد. در اکثر توصیه های کودی به صورت محلول پاشی اکثرا غلظت کود بیان می شود. مثلا وقتی غلظت 5 در هزار سولفات روی گفته می شود، بدین مفهوم است که محلول 5 در هزار سولفات روی بایستی تهیه شود. اما مقدار مصرف سولفات روی در هکتار بستگی به مقدار محلول مصرفی دارد. مثلا برای محلول پاشی یک هکتار باغ حداقل 2000 لیتر محلول و برای گندم 1000 لیتر محلول لازم است. اگر هر دو با غلظت 5 در هزار تهیه شوند، برای باغ 10 کیلوگرم و برای گندم 5 کیلوگرم سولفات روی لازم است. اما در مواردی توصیه کودی بر حسب عنصر غذایی صورت می گیرد که در این صورت اول بایستی مقدار کود را محاسبه نمود و برای محاسبه مقدار کود در هکتار از رابطه زیر می توان استفاده کرد:

مقدار کود مصرفی(کیلوگرم درهکتار)= مقدار توصیه شده در هزار/درصد عنصر در کود*100

محاسبه مقدار ماده موثر توصیه شده در هکتار: اگر کود مایع به محصول به صورت محلول پاشی توصیه شود، اول بایستی درصد عناصر غذایی آن مشخص گردد، سپس براساس آن مقدار کود مایع در هکتار محاسبه گردد.

جدول4- مواد مورد استفاده و مقادیر آنها در محلول پاشی*

نام عنصر غذایی

ترکیب کودی

غلظت عنصر غذایی در کود (درصد)

غلظت مصرفی (گرم در لیتر)

مقدار مصرف

(کیلوگرم در هکتار)

بور

اسید بوریک

5/16

6/0

0/6

کلسیم

کلرور کلسیم خوراکی

نیترات کلسیم

33

 

40

3

 

5

0/3

 

5/2

آهن

سولفات آهن

کلات آهن

24

9

1

2

2/4

0/11

منیزیم

سولفات منیزیم

16

5

5/12

منگنز

سولفات منگنز

25

2

0/2

نیتروژن

نیترات آمونیوم

نیترات پتاسیم

33

14

2

5

2/15

3/14

فسفر

اسید فسفریک

منوفسفات امونیوم

 

54

18

1

5/1

9/1

5/5

پتاسیم

نیترات پتاسیم

37

3

4/5

روی

سولفات روی خشک

سولفات روی آبدار

کلات روی

30

5/22

14

1

5/1

5/0

3/3

4/4

6/3

مس

سولفات مس

25

5/0

0/2

*محاسبات فوق براساس مصرف 1000 لیتر آب در هر هکتار می باشد.

جدول5- نحوه مصرف عناصر غذایی به روش محلول پاشی در درختان میوه (1984Swietlik &Faust)

عنصر

زمان محلول پاشی

هدف

مواد محلول پاشی

غلظت در واحد سطح

(kg)

غلظت محلول

(kg  در 100 لیتر)

ملاحظات

بور

متورم شدن جوانه ها

 

تقویت

 

سلوبور

 

8/2

 

6/0

 

بیش از 5/5 کیلودر هکتار مصرف نشود.

شاخ و برگ

 

تقویت

 

سلوبور

 

8/2

 

6/0

 

بیش از 5/5 کیلودر هکتار مصرف نشود.

متورم شدن جوانه ها

 

رفع کمبود

 

سلوبور

 

8/2

 

1/0

 

در گلابی پس از برداشت یا قبل از گلدهی

شاخ وبرگ

 

رفع کمبود

 

سلوبور

 

8/2

 

1/0

 

بیش از 5/5 کیلودر هکتار مصرف نشود.

خواب گیاه

رفع کمبود

 

سلوبور

0/6- 5/4

_

بیش از 5/5 کیلودر هکتار مصرف نشود.

کلسیم

شاخ و برگ

 

کاهش لکه تلخی و پوک شدن میوه

کلسیم  کلرید

کلسیم نیترات

4/20-5/13

34-5/22

35/0

6/0

از اواخر خرداد تا برداشت محصول اگر نیاز نباشد سه بار تکرار شود.

 

 

 

شاخ و برگ

کاهش corkspot

کلسیم کلرید

2/27-4/20

18/0-1/0

از کلسیم نیترات استفاده شود.

آهن

شاخ و برگ

کنترل کلروز

Fe-EDTA

 

 

 

منگنز

دوره خواب

 

شاخ و برگ

رفع کمبود

 

رفع کمبود

سولفات منگنز

منیزیم نیترات

2/2

 

3/45-5/22

6/0- 5/60

در خرداد یا مرداد

ازت

شاخ و برگ

رفع کمبود

اوره

2/11-2/2

5/0-1/0

برای گلابی و هسته دارها موثر نیست در کمبودها محلول پاشی نشود.

پتاسیم

شاخ و برگ

رفع کمبود

پتاسیم نیترات

5/22

8/0

 

روی

دوره خواب

تقویت

36% ZnSO4

4/5

1/5 Lit

 

پس از برداشت

تقویت

36% ZnSO4

6/1-28/3

0/1-0/8

پس از برداشت

رفع کمبود

36% ZnSO4

30/5

0/3-0/7

دوره خواب

رفع کمبود

36% ZnSO4

45/3

1/2