کود آلی

کود های آلی

منظور از کودهای آلی ، آن است که مواد غذایی مورد نیاز گیاه تنها از بقایا یا تولیدات موجودات زنده به دست آیند.آرد پنبه دانه ، پودر خون ، پودرماهی ، کود بقایای جانوران اهلی و لجن های گند آب ها نمونه هایی ازکود آلی هستند . اوره یک کود آلی ساختگی است ، یک ماده آلی که از مواد غیر آلی ساخته شده است.
برخی کودهای آلی در مورد یکی از سه عنصر غذای مهم گیاهان (نیتروژن ، فسفر یا پتاسیم ) غنی هستند ، ولی در دو عنصر دیگر در سطح پایین یا صفر هستند.برخی در مورد هر سه عنصر پرمصرف یاد شده دارای کمبود هستند.موادی هستند که برای افزایش ماده ی آلی در کودهای آلی افزوده می شوند . از جمله ی اینها می توان به سنگ فسفات برای افزایش فسفر ، یا ماسه ی سبز برای افزایش پتاسیم اشاره کرد.

کود های آلی برای تجزیه و آزاد سازی عناصر غذایی به موجودات خاک وابسته اند.بنابراین ، در هنگامی که خاک به اندازه ی کافی گرم و مرطوب بوده و فعالیت میکروارگانیسم ها را افزایش دهد ، کارآیی کودهای آلی افزایش می یابد.آزاد سازی مواد غذایی به وسیله ی فعالیت میکروبی ، به طور کلی در یک دوره ی زمانی طولانی رخ می دهد. در این حال ، اشکال عمده این است که کود آلی نمی تواند مواد غذایی عمده ی خود را به اندازه ی کافی در زمان نیاز گیاه برای رشد آزاد سازد. آرد پنبه دانه یک فرآورده ی جانبی از فرآیند تولید پنبه است .به عنوان یک کود ، این فراورده مقدار اندکی واکنش اسیدی به وجود می آورد ، در نتیجه ، به طور پیوسته برای تغذیه گیاهان اسید دوست مانند گل کامیلا وگل صد تومانی استفاده می شوند.با اندکی تغییرات ، آرد پنبه دانه دارای 7 درصد نیتروژن ، 3 درصد فسفر ، و 2 درصد پتاسیم است.در این حال مواد غذایی در خاک های گرم به آسانی در دسترس گیاه قرار می گیرند ، با اینکه اندکی خطر آتش سوزی وجود دارد.

پودر خون از خون های لخته شده ی دام ها در کشتارگاه ها که به صورت پودر در می آیند ، به دست می آیند.این ماده یک منبع غنی نیتروژن است.در واقع به اندازه ای نیتروژن دارد که می تواند در زمان استفاده ی بیش از اندازه موجب سوختگی گیاهان گردد.باغبان ها باید مراقب باشند که بیش از مقادیر لازمی که پیشنهاد شده استاستفاده نکنند. به علاوه نیتروژن ،پودر خون دارای مقادیری از عناصر کم مصرف از جمله آهن است.

امولسیون ماهی یک کود آلی متوازن است که به طور ویژه از رقیقکردن ماهی هایی که به خوبی پودر شده اند به دست میآید.بویزیاد از ویژگی های این ماده به شمار میآید.اما این بو در طی یک یا دوروز از بین میرود.به تازگی کودهای بوزدایی شده مورد استفاده قرار گرفته اند.پودر ماهی غنی از نیتروژن و منبعی از چندین عنصر کم مصرف است.در پایان بهار ، هنگامی که گیاهان باغ جوانه زده اند ، کاربرد پودر ماهی به دنبال یک آبیاری عمیق ،گیاهان را در آغاز رشد ناگهانی تقویت خواهد کرد.

کود دامی ، یک کود کامل است ،اما دارای مقادیر کمی از عناصر غذایی است.کودهای دامی در محتوی غذایی بر اساس این که از چه نوع دامی به دست امده باشند یا اینکه دام چه خورده باشد ، با یکدیگرمتفاوت اند.کودهای دامی معمول در دسترس شامل کود اسب ، گاو ، خوک ، مرغ و گوسفند می باشند.بالاترین غلظت غذایی در کود دامی هنگامی یافت می شود که تازه باشد.همچنان که زمان می گذرد ، با قرار گرقتن در برابر آب و هوا ف یا در نتیجه کمپوست شدن ، محتوی ماده ی غذایی کاهش می یابد. با این حال ، بیشتر کشاورزان ترجیح می دهند که فرم های کمپوست شده را به کار ببرند ، تا از مقادیر کمتر نمک ها در آن اطمینان بیابند ، و از احتمال سوختگی ریشه های گیاه بکاهند. به دلیل غلظت پایین مواد غذایی در کودهای دامی ، این مواد در حالی که به عنوان یک عامل موثر در بهبود ساختمان به کار می روند در مقایسه با زمان مصرف به عنوان کود فراهم کننده ی موادغذایی بهتر عمل می کنند.

لجن گندآب ها به دو صورت وجود دارند : تازه ، و کمپوست شده.فرم تازه دارای غلظت بالاتری از مواد غذایی در مقایسه با فرم کمپوست شده می باشد.

پرسش پیرامون اثرات دراز مدت کاربرد لجن گندآب ها در باغ ها به ویژه در مورد گیاهان مورد تغذیه ی انسان وجود دارد.فلزات سنگین همانند کادمیوم ، گاهی اوقات در این مواد به وفور وجود دارد، که ممکن است در خاک ها اندوخته شوند.اثرات منفی احتمالی در اثر مبدا گندآب و با ویژگی های خاک مورد استفاده متغییر است.
در مقایسه با فرمولاسیون کودهای ساختگی یا شیمیایی ، کودهای آلی دارای مقادیر نسبتا پایینی ازمواد غذایی هستند ، اما اعمال مهمی را انجام می دهند که از عهده ی کودهای شیمیایی برنمی آید.کودهای آلی موادآلی خاک را افزایش میدهند و در نتیجه ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش می دهند.این کودها همچنین ساختار فیزیکی  خاک را افزایش می دهند که موجب افزایش تهویه ی ریشه های گیاه میگردد.هنگامی که منابع آلی به عنوان کود استفاده می شود ، فعالیت قارچ ها و باکتری ها در خاک افزایش می دهد.قارچ مایکوریزا که دیگر مواد غذایی را برای گیاه قابل دسترس می کنند ، در زمانی که محتوی ماده ی آلی خاک بالاست ، افزایش می یابند. مواد غذایی که به صورت آلی در اختیار گیاه قرار گرفته اند ، به کندی از خاک شسته می شوند و موجب کاهش آلودگی آب در مقایسه با کودهای شیمیایی می گردد.

-برگرفته از کتاب :کشاورزی ارگانیک-