کشاورزی ارگانیک

تعریف محصولات ارگانیک

امروزه، مردم بسیاری از کشورهای جهان به دنبال خرید محصولاتی هستند که عاری از هر گونه مواد شیمیایی مضر باشد. در سطح جهان، به این گونه محصولات کشاورزی « محصولات ارگانیک» می گویند. در خیلی از بازارهای تره بار دنیا، گاهی میوه های کرم زده، خریداران بیشتری نسبت به میوه های صاف و براق دارند، چون مردم مطمئن می شوند که این گونه میوه ها در جریان تولید به هیچ گونه سمی از سموم مصنوعی و شیمیایی آلوده نشده اند. به طور کلی « کشاورزی زیستی و ارگانیک» را این گونه می توان تعریف کرد:

کشاورزی ارگانیک، نوعی کشاورزی است که در آن از کودهای شیمایی، آفت کش ها، هورمون ها و افزودنی های شیمیایی مصنوعی استفاده نشده و برای تقویت حاصلخیزی خاک، مهار آفت ها، بیماری ها و علف های هرز، از روش های غیر شیمیایی مانند تناوب زراعی مناسب، کود سبز، کودهای دامی، کمپوست، مبارزه بیولوژیک وسایر روش های غیر شیمیایی بهره گرفته می شود.

اصول کشاورزی ارگانیک

بر طبق منشور بین المللی تولید محصولات ارگانیک، کشاورزانی که می خواهند محصول ارگانیک تولید کنند باید به اصول چهارگانه زیر پایبند باشند:

مدیریت صحیح آفات، بیماری ها و علف های هرز:

استفاده از سموم شیمیایی مصنوعی در کشاورزی ارگانیک مجاز نیست، مگر کاربرد بعضی از ترکیبات معدنی ساده که مورد تایید فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک (IFOAM) قرار گرفته باشد.

در کشاورزی ارگانیک از روش های مختلفی برای پیشگیری خسارت یا مبارزه با آفت های کشاورزی استفاده می شود که به آن مدیریت تلفیقی آفات (IPM) گفته می شود.

الف) پیشگیری از آفت

اولین و مهم ترین گام در کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز در واحدهای زراعی تولید محصولات ارگانیک، بکارگیری تمهیداتی است که با اجرای آن ها از ورود این عوامل زیان آور به مزرعه، گلخانه و انبار جلوگیری به عمل می آید. این اقدامات شامل: قرنطینه، بوجاری بذر، مصرف بذر و نهال سالم و تهیه آن از منابع مطمئن، نصب توری روی در و پنجره های گلخانه ها و انبارها، اطمینان از عاری بودن از عوامل بیماری زا و بذر علف های هرز توسط ماشین آلات و ادوات، مصرف کودهای پوسیده و ... می باشد.

در صورتی که به هر دلیل عوامل زیان آور وارد مزرعه، گلخانه، باغ و یا انبار شدند، می بایست به نحو مقتضی آن ها را از بین برد و مانع استقرار و توسعه آنها شد. از بین بردن علف های هرز حاشیه مزارع، کنار جوی ها و کانال های انتقال آب و غیره از جمله این اقدامات می باشد.

یکی از مهم ترین روش های پیشگیری در کنترل آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از بذور و نهال های مقاوم نسبت به این عوامل خسارت زا می باشد. در حال حاضر برای بسیاری از گیاهان زراعی و باغی ارقام مقاوم یا متحمل تولید شده اند که نسبت به یک یا چند عامل بیمارگر گیاهی تحمل نسبی داشته یا مقاومند. بدیهی است که در انتخاب ارقام مقاوم بایستی با توجه به بیماری ها و آفات موجود در هر منطقه، ارقامی را انتخاب کرد که بیشترین تحمل ویا  مقاومت را نسبت به همان عوامل داشته باشند.

ب) مهار (کنترل) آفت

اجرای تناوب زراعی مناسب


اجرای شخم عمیق


رعایت تاریخ مناسب کاشت و برداشت


مدیریت آب


استفاده از گیاهان تله

 

آفتاب دهی خاک

شکارگرها – انگلی ها و بیماری زاها