اسید هیومیک وکاربرد آن

اسید هیومیک و کاربرد آن

یکی از کود های با اهمیت در بخش مصرف در گیاهان هیومیک اسید یا همان اسید هیومیک می باشد. هیومیك اسید، یك پلیمر طبیعی مربوط به عامل های اسیدی+H است كه دارای موضع های كربوكسیل بنزوئیك و فنلی (مکانهای تبادل كاتیونی) است این اسید ماکرومولکول پیچیده آلی می باشد که با پدیده های شیمیائی و باکتریایی در خاک تشکیل می شود و نتیجه نهایی عمل هومیفیکاسیون است. این اسید دارای وزن مولکولی نسبتا بالا ١٠۴ تا ١٠۶ دالتون می باشد و ۵٠ % از وزن مولکولی آن را کربن تشکیل می دهد.

از ویژگی های بارز اسید هیومیک می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛

تاثیرات اسید هیومیک

اسید هیومیک می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیک تحریک می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثر بخشی سیستم ریشه می گردد. اسید هومیک جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. کاربرد اسید هومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالاً نتیجه ای است از توانایی اسید هومیک برای نگهداری آهن خاک به صورتیکه قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خا ک های قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاً کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند. با توجه به ملاحظات زیست محیطی اخیراً استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و كیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. مقادیر بسیار كم از اسیدهای آلی اثرات قابل ملاحظه ای در بهبود خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی خاك داشته و به دلیل وجود تركیبات هورمونی اثرات مفیدی در افزایش تولید و بهبود كیفیت محصولات كشاورزی دارند.

ترکیبات هیومیکی از بدو معرفی به بازار ایران موفقیت های تازه ای را در تولید کشاورزی رقم زده و باعث افزایش متوسط درآمد کشاورزان شده اند. بیشترین کاربرد هیومیک ها در کشاورزی، به عنوان بهبود دهنده ساختار خاک است. استفاده گسترده از اسید هیومیک در سراسر جهان و ایران، تولید کنندگان چنین ترکیباتی را بر آن داشته است تا با تکیه بر قابلیت های بسیار جالب مولکول های هیومیکی، به روش های مختلف از این مولکول ها جهت بهبود تغذیه گیاهی استفاده نمایند.

مزایای هیومیک اسید:

  1. کاهش سموم
  2. افزایش محصول
  3. افزایش ظرفیت نگهداری آب
  4. کم شدن مقدار نمک خاک
  5. هوادهی بهتر در خاک
  6. جذب مواد مغذی بیشتر برای گیاه