چند نکته در مورد ماهیت کودها

چند نکته در مورد ماهیت کودها

از کودهای آلی و شیمیایی می توان برای حاصلخیزی خاک و تامین عناصر غذایی که توسط گیاهان جذب شده یا آبشویی شده است، استفاده کرد. غالباً خاک به تنهایی قادر به جبران کلیه عناصر غذایی نیست، در اینجاست که کودها عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان را تأمین می کنند .

کودها از عناصر طبیعی ساخته شده اند. تمام عناصر غذایی موجود در کودهای مختلف در طبیعت یافت می شوند.
نیتروژن از هوا سرچشمه می گیرد. متداول ترین فرآیند در تولید کودهای ازته ایجاد آمونیاک از مخلوط نیتروژن هوا و هیدروژن حاصل از گاز طبیعی است. پتاسیم از بستر دریا و دریاچه های قدیمی تأمین می شود که میلیون ها سال پیش تشکیل شده است. کودهای پتاسیم بر پایه کلرید پتاسیم موجود است. این تا حدی شبیه نمک خوراکی – کلرید سدیم است. خاکستر حاصل از سوزاندن چوب یا کاه دارای پتاسیم زیادی است، از اینجاست که نام “پتاس” ایجاد می شود. از آنجا که منابع پتاسیم اغلب در زیر سطح خاک (عمق 1-2 کیلومتری) قرار دارند، ریشه های گیاه قادر نیستند به طور طبیعی به آنها برسند. فسفات از سنگهای محلول فسفات کلسیم تهیه می شود، که اغلب به آن “فسفات سنگ” گفته می شود. در این فرم برای گیاهان در دسترس نیست. فسفات سنگ معمولاً از طریق یک فرآیند شیمیایی برای ایجاد کودهای دوستدار گیاه در دسترس گیاه قرار می گیرد.
نیتروژن (N) ، فسفات (P) و پتاسیم (K) نیز می توانند با هم ترکیب شوند و کودهای ترکیبی NPK را تشکیل دهند، که 3 ماده اصلی را به طور هم زمان در محصول فراهم می کند.

کودها رشد و کیفیت محصول را بهبود می بخشند. کودها DNA محصولات را تغییر نمی دهند. در عوض آنها با افزودن عناصر غذایی مهم، رشد و کیفیت محصول را بهبود می بخشند. میزان عناصر غذایی اضافه شده توسط کشاورز پس از آنالیز خاک و تعیین نیاز گیاهان تعیین می شود. کود دهی به روش صحیح می تواند تأثیر زیادی در عملکرد، شکل ظاهری و ارزش غذایی محصولات داشته باشد.

استفاده محصولات از مزارع حاصلخیز یا گوشت حیواناتی که در مرتع بارور چرا کرده اند، هیچ خطری برای سلامتی حیوانات و انسانها ایجاد نمی کند.

برعکس، عناصر غذایی موجود در کود مورد نیاز برای رشد محصولات، همان عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد و نمو انسان هستند. با افزایش جمعیت و استفاده بهینه از کودها میزان تولید و عملکرد محصولات کشاورزی افزایش یافته است. کوددهی دقیق عامل اصلی افزایش محصول در زمین های کشاورزی موجود است، که به نوبه خود به مبارزه با اختلالات ناشی از سو تغذیه کمک می کند. در کشورهایی که کمبود مواد معدنی خاصی در اکثریت مردم وجود دارد، تقویت کودهای دارای عناصرریز مغذی مرتبط نیز به بهبود سلامت جامعه کمک کرده است. روی و سلنیوم دو نمونه از مواد معدنی هستند که با موفقیت در کودها برای مقابله با کمبودهای ویتامین جمعیت بزرگ در کشورهای مختلف به کار گرفته شده اند.