آب در دسترس گیاه

حجم آب در دسترس گیاه، مابین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی است. این محدوده به عنوان کل آب در دسترس گیاه یا به اختصار TAW تعریف می شود. محتوای بهینه آب خاک برای سالم نگه داشتن گیاهان، ظرفیت زراعی است. همانطور که می دانیم، آب دائماً در حال حرکت است. با این وجود، ما باید آن را در محدوده ظرفیت زراعی نگه داریم تا از رسیدن به نقطه پژمردگی جلوگیری شود.بنابراین، ما بایستی برای آب موجود در خاک، آستانه ای تعیین کنیم که نشان دهنده حداقل مقدار آب در خاک باشد. این آستانه، تخلیه مجاز رطوبتی نامیده می شود. آستانه تخلیه با توجه به نیاز آبی محصول و مرحله رشد آن تغییر می کند. اگر مقدار مشخصی برای آن ندارید، بدانید که تخلیه مجاز معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد متغیر است. محدوده آب موجود مابین ظرفیت زراعی و آستانه تخلیه، آب سهل الوصول یا به اختصار RAW نامیده می شود. RAW ، آب موجود در خاک است که به راحتی توسط گیاهان قابل استخراج می باشد.