توزیع آب در خاک

به سه پروفیل خاک در بالا نگاه کنید. اگرچه همه آنها به یک اندازه آبیاری می شوند، اما الگوی توزیع آب در هر یک از آنها متفاوت است. در خاک‌های سبک، توزیع آب به به علت ذرات بزرگ و منافذ کم آن، معمولاً به شکل مخروطی باریک است. چون توزیع آب عمدتاً تحت تأثیر نیروهای وزن می باشد تا موئینگی. در خاک سنگین، توزیع آب به دلیل وجود ذرات کوچک و منافذ ریز زیاد، معمولاً کروی شکل است. نیروهای وزن و موئینگی، به طور یکنواخت بر حرکت آب تأثیر می گذارند. به عبارت دیگر، با مقادیر یکسان آب، سطوح رطوبتی بافت های مختلف خاک، متفاوت است