حد مطلوب عنصر روی (Zn) در خاک

حد مطلوب عنصر روی (Zn) در خاک

حد مطلوب عنصر روی در خاک در بازه ۲ تا ۳ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک (ppm) قرار دارد. در مقادیر پایین‌تر از ۱/۵ ppm احتمال کمبود این عنصر در گیاه وجود خواهد داشت.

فسفر زیاد در خاک باعث کمبود روی می شود. بنابراین باید از مصرف بیش از حد کودهای فسفره جلوگیری کنید.

به طور خلاصه

·         زرد شدن برگ ها که از حاشیه آنها شروع می شود.

·         رگبرگ های اصلی برگ سبز باقی می مانند.

·         تغییر شکل برگ - تجمع برگ ها بر روی ساقه.

·         کاهش رشد

کنترل ارگانیک

استفاده از کودهای ارگانیک در مرحله رشدونمو بذر، یا چند روز پس از انتقال گیاه موجب کاهش علائم کمبود روی می‌شود.

کنترل شیمیایی

محصولاتی که حاوی سولفات روی ZnSO4(2g/l of water) هستند را می‌توان قبل از کاشت بذر استفاده کرد تا از کمبود روی جلوگیری شود. محلول پاشی برگی سولفات روی به میزان 0.2 تا 0.5 درصد هر هفته یا هر ده روز یکبار (سه بار پاشش) پس از اینکه علائم دیده شد، کمبود روی جبران می‌شود. براساس نوع خاک، مقدار pH آن و همچنین غلظت اولیه روی در برگ‌های گیاه، مقدار کود پیشنهادی متفاوت است. با توجه به این عوامل میزان روی که در هر هکتار از خاک استفاده می‌شود بین 5 تا 10 کیلوگرم متفاوت خواهد بود. استفاده بیش از حد کود روی موجب مسمومیت در گیاه می‌شود. پوشش بذر با روی راه دیگری برای تغذیه گیاه با این میکروعنصر است. در روشی دیگر، قبل از کاشت بذر یا انتقال نشا گیاه می‌توان بذر یا نشا را در محلولی از ZnO با غلظت 2 درصد تا 4 درصد قرار داد.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کمبود روی عبارتست از :

Ø     استفاده از کودهای ارگانیک قبل از کاشت بذر یا انتقال نشا.

Ø     جلوگیری از آهکی شدن خاک زیرا این موضوع pH خاک را بالابرده و جذب روی را به تأخیر می‌اندازد.

Ø     استفاده از واریته های مقاوم به کمبود روی یا ارقامی که این عنصر را بهتر از خاک جذی می کنند.

Ø     استفاده از کودهای حاوی روی.

Ø     استفاده از کودهای برپایه اوره که اسیدیته خاک را پایین می آورند نسبت به کودهای حاوی سولفات آمونیوم.

Ø     عدم استفاده بیش از حد از کود فسفره.

Ø     بررسی منظم کیفیت آب آبیاری.

Ø     زهکشی زمین‌های غرقابی