حد مطلوب ریزمغذی‌ها داخل خاک

حد مطلوب ریزمغذی‌ها داخل خاک

ریزمغذی‌ها در مقادیر کم مورد نیاز گیاهان هستند اما اثر کلانی در رشد و نمو و عملکرد نهایی دارند. فراموش نشود که تجمع بیش‌ ازحد آنها در خاک هم می‌تواند منجر به مسمومیت گیاهان شود.

میزان عناصر ریزمغذی در آزمایشات خاک نیز با واحد ppm سنجیده و گزارش می‌شوند.

در مقالات بعدی توضیح داده شده است.