حد مطلوب نیتروژن

حد مطلوب نیتروژن (N) در خاک

ازت یا نیتروژن پرمصرف‌ترین و به عبارتی عامل رشد گیاهان است که نقش مهمی در رشد و تولید گیاهان زراعی و باغی دارد. نیتروژن مهم‌ترین عنصر غذایی برای رشد مطلوب گیاهان است.

در خاک فرم‌های مختلف نیتروژن وجود دارد اما دو فرم قابل جذب آن برای گیاهان نیترات و آمونیوم است. اما دقت داشته باشید که عمدتا فرم قابل جذب به صورت نیترات است.

در اکثر آزمون‌های خاک، نیتروژن یا ازت کل بصورت درصد اندازه‌گیری می‌شود، اما همانطور که گفته شد، فرم قابل جذب نیتروژن عمدتا بصورت نیترات است و مناسب است که در آزمایشات فرم نیتراتِ نیتروژن اندازه‌گیری و گزارش شود.

مقادیر بهینه ازت در خاک بسته به نوع کشت متفاوت است، اما بطور کلی: