علائم کمبود عناصر غذایی در گیاه

علائم کمبود عناصر غذایی گیاه در شکل توضیح داده شده است.