فرسایش خاک در ایران

تخریب خاک اعلام جنگ با طبیعت است که باعث به هم خوردن تعادل زیست بوم می گردد و بازنده ی قطعی این جنگ انسان است.

قسمت اول