بین کوین گران شد

بیت کوینتاطبرنتظطزنکمترظکمنتطر

تردظزتارذظتماطزذارندظشطزرچ

شسیرذشسنایرذتاسرذتنشسر